Provozní řád prostoru ke cvičení

1. Vstup na cvičiště je dovolen pouze za přítomnosti trenéra. Psovod NIKDY nevstupuje za bránu samovolně, ale vyčká příchodu trenéra. Vstup za bránu POUZE s upoutaným psem.

2. Vstup na cvičiště je dovolen zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování proti vzteklině. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.

3. Během pobytu na cvičišti je nutné zajistit psy proti zbytečnému štěkání, to znamená neuvazovat štěkající psy, ale umístit psa v autě či do vlastní kennelky.

4. Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.

5. Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí. Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.). V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou bez zbytečných odkladů.

6. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze s vyvenčeným psem před započetím nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele. Volně pobíhající psi nesmějí narušovat výcvik ostatních. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody způsobené psem či psovodem zodpovídá psovod.

7. Psovod je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.

8. Psovod respektuje pokyny trenérů bez výjimky a zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními psovody na výcviku.

9. Při výcviku se majitel (psovod) psa ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho netrestá. Pokud na cvičišti dojde k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.

10. Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů trenéra.

11. Psovod je na výcvik vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů trenéra.

12. Osoby pod vlivem alkoholu mají vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.